Loading

โครงการ

พัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งกลุ่ม
Mid-Career

Download

โครงการ
“พัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งกลุ่ม Mid-Career”

จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง ต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะในด้านโปรแกรมมิ่ง ในกลุ่ม Mid-Career ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดประโยชน์สำหรับการทำงานเป็นนักพัฒนาโปรแกรม (Developer) และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ

บุคลากรกลุ่ม Mid-Career

องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงผู้ที่สนใจ

จำนวน 200 ราย ทั่วประเทศ

บุคคลทั่วไป อายุ 35 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม

นักพัฒนาระบบ (Developer/Programmer) หรือ อดีตโปรแกรมเมอร์ จากหน่วยงานรัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่รองรับในอนาคต และเป็นทางเลือกในอาชีพที่ 2 เป็นการเพิ่มโอกาสสู่ตลาดแรงงาน
  • เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันให้รวดเร็ว สะดวกต่อการทำงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะของผู้ที่ทำงานด้านโปรแกรมมิ่ง
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ที่ทำงานด้านโปรแกรมเมอร์ และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับการประกอบอาชีพ

โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ

React Native

Flutter

Docker

Kubernetes

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

พิเศษเพียง 4,800 บาท

(จากราคาปกติ 12,000 บาท)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมคอร์สจะได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการฯ

คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการ

อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

01

สมัครเข้าร่วมโครงการ

-ศึกษาข้อมูลโครงการ
- สมัครเข้าร่วมโครงการ
- ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก

02

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

03

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

- Workshop
- ทำแบบทดสอบ

04

รับใบประกาศนียบัตร

ตารางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ตารางกิจกรรมอบรมเดือน มกราคม 2567

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
Mobile Programming with Flutter122-24 มกราคม 2567บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Mobile Programming with React Native129-31 มกราคม 2567บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ตารางกิจกรรมอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
Deploy Application using Docker & Kubernetes112-14 กุมภาพันธ์ 2567บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ตารางกิจกรรมอบรมเดือน มีนาคม 2567

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
Mobile Programming with Flutter218-20 มีนาคม 2567บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Mobile Programming with React Native225-27 มีนาคม 2567บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ตารางกิจกรรมอบรมเดือน พฤษภาคม 2567

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
Deploy Application using Docker & Kubernetes213-15 พฤษภาคม 2567บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Mobile Programming with Flutter320-22 พฤษภาคม 2567บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Mobile Programming with React Native329-31 พฤษภาคม 2567Software Park Thailand

ตารางกิจกรรมอบรมเดือน มิถุนายน 2567

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
Mobile Programming with Flutter410-12 มิถุนายน 2567Software Park Thailand
Deploy Application using Docker & Kubernetes326-28 มิถุนายน 2567บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ตารางกิจกรรมอบรมเดือน กรกฎาคม 2567

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
Mobile Programming with React Native424-26 กรกฎาคม 2567ณ อาคารเอ็มเอส สยาม (พระราม 3)
ชั้น 31 ห้อง ALPHA

ตารางกิจกรรมอบรมเดือน สิงหาคม 2567

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
Deploy Application using Docker & Kubernetes414-16 สิงหาคม 2567Online

แผนที่การเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรม